نشست خبری تاج در خصوص مباحث انضباطی و ابلاغی AFC

Posted by

آبی پوشان پایتخت وارد تبریز شدند

رئیس فدراسیون فوتبال پیرو ارسال بخش‌نامه انضباطی AFC نشست خبری برگزار خواهد کرد.

آبی پوشان پایتخت وارد تبریز شدند