چگونه می توان مدت خدمت سربازی را جزو سوابق بیمه ای محسوب کرد؟

Posted by

آب نبات چه ضرری برای روده دارد؟

متقاضی چنانچه در زمان درخواست در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار داشته باشد و قبل از آن نیز دارای دو سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد می تواند با مراجعه به شعبه محل پرداخت حق بیمه تقاضای خود را مبنی بر احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه ارائه نمایند.

آب نبات چه ضرری برای روده دارد؟