قهرمان کشتی پهلوانی مشخص شد

Posted by

آخرین اخبار از جنگ در یمن

جابر صادق زاده به عنوان قهرمانی رقابتهای کشتی پهلوانی کشور رسید و بازوبند پهلوانی سال ۹۵ ایران را بر بازو بست.

آخرین اخبار از جنگ در یمن