انتقاد ستاد مشترک انتخاباتى اقوام ایرانى از عدم پذیرش تائیدیه هاى تحصیلى

Posted by

آخرین خبرها از پنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران

اخبار واصله حاکى است که برخى مراکز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات، از پذیرش گواهى یا مصدق معتبر مدارک تحصیلى امتناع و ثبت نام را منوط به ارائه اصل مدرک تحصیلى دانسته و اعتبارى براى مصدق قانونى مدارک و تائیدیه هاى تحصیلى صادره از دانشگاه ها قائل نیستند.

آخرین خبرها از پنجمین روز ثبت نام انتخابات شورای شهر تهران