وقتی سفیر ایران واسطه واردات لوازم آرایش می‌شود!

Posted by

آخرین خبر از وضعیت جسمانی آتنه فقیه نصیری

سفیر ایران در فیلیپین گفت لوازم آرایشی می‌تواند شروع مناسبی برای صادرکنندگان فیلیپینی به منظور ورود به بازار ایران باشد.

آخرین خبر از وضعیت جسمانی آتنه فقیه نصیری