نامه سرگشاده معاون رئیس جمهر سابق به احمدی نزاد

Posted by

آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها/گزارش تصویری

تاج الدینی در نامه ای سرگشاده به احمدی نزاد نوشت: تا زمانی که خودتان را در حلقه خاص زاویه‌دارها محصور کرده‌اید، این روند ادامه داشته و فرصت‌های خدمت از دست خواهد رفت.

آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها/گزارش تصویری