100روز اول ترامپ اینطوری گذشت!

Posted by

آرش برهانی کفش های خود را به نفع بیماران سندروم داون به حراج گذاشت (عکس)

سایت کگل کارتون هایی با موضوع 100 روز اول فعالیت رئیس جمهور امریکا منتشر کرد.

 

 

آرش برهانی کفش های خود را به نفع بیماران سندروم داون به حراج گذاشت (عکس)