حال بدلکار «پایتخت» مساعد است

Posted by

آزادسازی ۳ شهرک در شرق حلب

پس از حادثه‌ای که سر صحنه تصویربراری برای بدلکار سریال «پایتخت ۵» به وجود آمد، حال او بهبود یافته است.

آزادسازی ۳ شهرک در شرق حلب