تقاضای کار و وام علت مراجعات مردمی به شخصیت های سیاسی

Posted by

آزاده صمدی: اگر به خاطر شغلم نبود، در تهران نمی‌ماندم!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وام و کار به صورت مستقیم با هم در ارتباط هستند؛ خیلی ها وام می خواهند تا با آن کاری برای خود دست و پا کنند.

آزاده صمدی: اگر به خاطر شغلم نبود، در تهران نمی‌ماندم!