چشم همه ایران به پرسپولیس است/ پیشخوان

Posted by

آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه/ پیشخوان

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یازدهم خرداد به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه/ پیشخوان