عربستان در جستجوی میانجی برای آشتی با ایران

Posted by

آسیب دیدگی ستاره کهکشانی جدی نیست

نگاهی به مجموعه ناکامی‌های عربستان و در صدر آنان جنگ فرسایشی در یمن نشان می دهد این کشور به منظور توقف این وضعیت و یافتن برون رفتی از این جنگ در جستجوی میانجی و آشتی با ایران برآمد.

آسیب دیدگی ستاره کهکشانی جدی نیست