تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه

Posted by

آغاز جنگ داخلی در عربستان سعودی

اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه وضع کرد.

آغاز جنگ داخلی در عربستان سعودی