احمدی نژاد گردنکشی و نافرمانی کرد

Posted by

آغاز نشست رأی‌گیری شورای امنیت درباره سوریه

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خطاب به حامیان احمدی نژاد افزود: شماها که در زمان خان نشینی احمدی نژاد ما را به خواص کم بصیرت و بی بصیرت متهم می کردید، امروز از شماها می پرسم که در کجای این ماجرا و این نامعادله قرار گرفتید.

آغاز نشست رأی‌گیری شورای امنیت درباره سوریه