آب، ‌مشكل تاريخي، بحران رو به رشد

Posted by

آلمانی‌ها دربی استقلال و پرسپولیس را لغو کردند!

1.  مديريت آب و برق در كشور ما داستان عجيبي است. و وزارت نيرو در زمان جنگ به بهانه جنگ، بعد ازآن به مدت 20 سال به بهانه تحريم و حالابه بهانه خشكسالي يا مصرف بي رويه! هر روز بويژه در ماه هاي گرم سال در چند وعده صحبت از قطع يا جيره بندي آب و برق مي كند!

2.  كشور ما كشور خشكي محسوب نمي شود. حداقل در اين زمان كه روش هاي انتقال آب به آساني آب صورت مي گيرد،‌ كشور خشكي محسوب نمي شود. گذشته از رودخانه و رودها و سرچشمه هاي سرشار وبيشماري كه در كشور وجود دارد. ما در شمال كشورمان ساحلي به طول 900 كيلومتر با آب نسبتاً شيرين و در جنوب ساحلي به طول بيش از 2000 كيلومتر داشته و از اين طريق به منابع بي انتهاي آب دسترسي داريم.

3.  تنها يادآوري اين نكته كه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس تمام آب مورد نياز مردم خود اعم از شرب و نظافت و استحمام و آبياري مزارع و فضاي سبز را از منابع آب خليج فارس تامين مي كنند كافي است تا ما را متوجه عمق بي كفايتي دستگاه هاي مسئول حوزه آب كند. برخي از اين كشورها نظير امارات با گاز وارداتي از كشورهاي ديگر مانند قطر، نيروگاه هاي حرارتي خود را با راندمان پايين (بدليل گرماي هوا در اين كشورها) به راه انداخته و با نيروي حاصل از اين نيروگاه ها آب شيرين كن هاي ساحلي را بكار گرفته اند و با آب حاصل از اين مجموعه ها تمام نيازهاي رو به گسترش مردم و جامعه خود را تامين مي كنند. تا بحال هم ديده نشده است كه بابت تامين آب يا برق بر سر مردم منت بگذارند تا كار جاري سازماني خود را تلاش شبانه روزي ! كار جهادي ! و …. القابي از اين است مزين نمايند.

4.  كشور ما با برخورداري از منابع عظيم گاز از طرفي وبرخورداري از اقليم مرتفع مناسب و كوهستاني و سدهاي بيشمار از سوي ديگر و البته به شرط داشتن مديريتي متوسط و نه خود شيفته!‌ براحتي مي تواند با توليد برق از نيروگاه هاي برق آبي و حرارتي نه تنها برق مورد نياز مردم خود – و از جمله برق مورد نياز آب شيرين كن هاي ساحلي را تامين نمايد، بلكه مي تواند صادرات برق و آب شيرين به تمام همسايگان را به يكي از محورهاي جدي سرمايه گذاري و توسعه خود تبديل كند.

5.  سالهاست كه در فصول مناسب و معتدل و سرد مسئولين محترم وزارت نيرو از پيش بيني و برنامه ريزي هاي مدبرانه خود و نداشتن مشكل آب و برق در فصول گرم سال و مصرف پيك سخن مي گويند و بلافاصله در آغاز فصل گرم و افزايش مصرف طبيعي آب و برق! از زياده روي مردم در مصرف گله مي كنندو ضمن دعوت همگان به صرفه جوئي و كاهش ساعت كار ادارات، همگان را تهديد به قطع آب و برق مي كنند و البته طي چند سال اخير تهديد خود را عملي كرده و در سخت ترين روزهاي سال، آب و برق محروم ترين و نيازمندترين نقاط كشور را قطع كرده اند.

6.  سالهاست كه مسئولين محترم وزارت نيرو ارزان بودن آب و برق را به رخ مردم مي كشند و بر سر آنان منت مي گذارند، (همانطور كه مسئولين محترم وزارت نفت بابت ارزان بودن بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي بر سر مردم منت مي گذارند).  در اين مورد گذشته از آن كه استفاده از دستگاه ها و لوازمي كه آب و برق و ساير فرآورده ها را مصرف مي كنند، به صورت يكطرفه و بي رحمانه و بدون داشتن حق انتخاب به مردم تحميل شده و مي شود، همه متحير مي مانند كه اين آقايان ولي نعمتان و صاحبان اين منابع هستند يا كارگزاران منتخب مردم براي اداره امور جاري دستگاه هائي كه اداره آنها در همه جاي دنيا به سادگي و رواني و بدون اضطراب و سخنراني هاي ملال آور و خسته كننده و منت گذاري انجام مي شود؟!

7.  بيش از سي سال از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و معاونت آبفاي وزارت نيرو مي گذرد. ساختاري كه قرار بوده است چنين مشكلات و ناهنجاريهائي را برنامه ريزي و مديريت كندو البته بسيار مفتخر بوده و هستند كه چنين كرده اند. حال صحبت از 750 هزار چاه كه بيش از 50%‌آن غير مجاز است مي كنند، چه كسي؟! همين آقاياني كه مي بايستي پاسخگوي حوزه مسئوليتشان باشند يكباره و يكپارچه به مدعي تبديل شده اند؟ عليه چه كسي ؟ معلوم نيست!

8.  به موضوع خشكسالي و تغيير اقليم اكثر مناطق مهم و استراتژيك كشور نمي توان ساده انگارانه نگريست. خشك شدن تقريبا تمام درياچه هاي كشور نظير هامون/ قم/ اروميه و خشكسالي رودها ورودخانه هاي عمده كشور و بروز خشكسالي در مناطق پرابي چون اصفهان و ….. هيچكدام در شرايط كنوني و با وجود برخورداري از دستگاه ها و شركتهاي متعدد و عظيم آبفا
نمي تواند قابل درك و قبول باشد.
 
9.  اگر آب مهم است كه هست و اگر آب و برق اركان حيات طبيعي جامعه امروز هستند كه هستند و اگر كشور به صورت بالقوه با چالشهاي امنيتي و توطئه هاي صهيونيسم و استكبار جهاني روبروست كه هست و اگر فرضيه استفاده از منابع آبي براي اعما ل حاكميت هژموني جهاني اردوگاه مشترك صهيونيسم و استكبار درست باشد كه هست، الزاماً بايستي نگاه ساده انگارانه به مشكلات آب و برق كشور و بخصوص تغيير جغرافيا و اقليم آبي كشور و تشديد سالانه و مستمر بحران آبي كشور كنار گذاشته شود.

10.  بسيار پيش از اين ثابت شده است كه قرن بيست و دوم قرن آب و جنگهاي آن جنگ آب و مديريت آتي جهان مديريت آب است! نقش برنامه ريزي مخرب يهوديت و صهيونيستها در مديريت منابع آبي جهان و در همين راستا تغيير آمايش و تركيب تمركز جمعيتي در كشور ما نيز از ديرباز مورد توجه و اشاره و نگراني بوده و هست. لذا این موضوع باید مورد توجه و بررسي و كنكاش نهادهاي امنيتي اطلاعاتي كشور قرار گيرد.
 

آلمانی‌ها دربی استقلال و پرسپولیس را لغو کردند!