تعداد منازل شهروندان فلسطینی که صهیونیست‌ها تخریب کردند

Posted by

آمار نرخ بیکاری تهرانی ها

یک رسانه‌ صهیونیستی از تعداد منازل شهروندان فلسطینی که طی سه سال گذشته به دست این رژیم تخریب شده است، پرده برداشت.

آمار نرخ بیکاری تهرانی ها