9 نفر از اعضای شورای شهر تهران از ” جبهه مردمی” حمایت کردند

Posted by

آمریکا؛ بزرگترین صادر کننده تسلیحات جهان

۹ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران پای بیانیه اعلام موجودیت “جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی” با امضای بیانیه اعلام موجودیت این جبهه از آن حمایت کردند.

آمریکا؛ بزرگترین صادر کننده تسلیحات جهان