“کالبدشکافی” کار و بیکاری

Posted by

آنچه در خندوانه دیشب گذشت/ خواننده ای که دیگر نباید می خواند

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در کشورهایی نظیر ایران که دارای سطح مشارکت اقتصادی پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی هستند، هر واحد تغییر در نرخ مشارکت اقتصادی تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری خواهد گذاشت.

آنچه در خندوانه دیشب گذشت/ خواننده ای که دیگر نباید می خواند