هوای کشور تا آخر هفته بارانی است

Posted by

آهن بیشتر با این منابع گیاهی!

اصغری با بیان اینکه هوای کشور تا آخر هفته بارانی است،تاکید کرد: فردا بارش ها در نیمه شمالی کشور خواهد بود و برای استان های گلستان، تهران، همدان، مازندران، خراسان شمالی و رضوی بارش باران پیش بنی می شود.

آهن بیشتر با این منابع گیاهی!