سرمایه گذاری آمریکا بر سلاح شیمیایی

Posted by

آگهی های عجیبی که خط قرمزهای مطبوعاتی را رد کردند!

طرح موضوع استفاده از سلاح شیمایی برای دخالت در مسائل سایر کشورها، دستاویزی است که آمریکا قبلا در عراق و اکنون در سوریه به آن متوسل شده است، گویی تاریخ مصرف این موضوع برای آمریکا نامحدود است.

آگهی های عجیبی که خط قرمزهای مطبوعاتی را رد کردند!