احتمال از سرگیری همکاری با آمریکا در سوریه وجود دارد؟

Posted by

آیا نام امام باقر(ع) در تورات آمده است؟

وزیر خارجه روسیه از احتمال از سرگیری همکاری با آمریکا برای حل و فصل بحران سوریه خبر داده است.

آیا نام امام باقر(ع) در تورات آمده است؟