چگونه عسل طبیعی را تشخیص دهیم؟

Posted by

آیت الله اراکی: تحریم ها نتیجه اغتشاشات فتنه گران است

با اضافه کردن محلول های شناساگر به کیت شناساگر و تغییر رنگ، امکان تشخیص میزان خلوص عسل برای همه افراد به راحتی امکان پذیر است.

آیت الله اراکی: تحریم ها نتیجه اغتشاشات فتنه گران است