سرپرست و عضو هیئت مدیره پرسپولیس در قطر حاضر شدند

Posted by

اتحادیه اروپا بایستی در روابط با ایران خودش را از قید آمریکا رها کند

سرپرست باشگاه و عضو هیئت مدیره پرسپولیس خود را به دوحه رساندند.

اتحادیه اروپا بایستی در روابط با ایران خودش را از قید آمریکا رها کند