با کودکان لجباز چطور رفتار کنیم؟

Posted by

اتفاقی جالب که استقلال را رکورد دار کرد

کریمی زاده با تاکید بر اینکه کودک هیچ تصوری از لجبازی خود ندارد اظهارکرد: کودک بدون اینکه از لجبازی قضاوتی داشته باشد لجبازی را به عنوان وسیله ای برای محک زدن واکنش دیگران به کار می گیرد.

اتفاقی جالب که استقلال را رکورد دار کرد