مهم‌ترین اولویت پلیس در مبارزه با قاچاق کالا

Posted by

اجرای تدابیر امنیتی در کاظمین

سردار حسین اشتری با تاکید بر اینکه ناجا برای تحقق اثرگذاری بیشتر مبارزه با قاچاق کالا مصمم است، تامین تجهیزات را مهمترین اولویت برای مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد.

اجرای تدابیر امنیتی در کاظمین