پرتاب نیزه توسط باقری در حضور چلنگر

Posted by

احادیثی که از نیکی به پدر و مادر می گویند

زمانی که بازیکنان مشغول استراحت بودند، کریم باقری با استفاده از موانعی که در تمرین مورد استفاده قرار می‌گرفتند به پرتاب نیزه مشغول شد!

احادیثی که از نیکی به پدر و مادر می گویند