ثبت نام بازیگر سینما در انتخابات ریاست جمهوری

Posted by

احمدی نژاد گردنکشی و نافرمانی کرد

سیروس میمنت رنجبر گفت: از حرفهایم برداشت طنز نکنید، چراکه من هنرمندم و اجازه دارم در رویای خیالی خود یک شهر بدون اختلاس و دزدی تصور کنم.

احمدی نژاد گردنکشی و نافرمانی کرد