پیشگویی عجیب نوستراداموس عرب درباره مقامات عربستان!

Posted by

ارائه عملکرد شش ماهه تبصره های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران

نوستراداموس عرب پیش بینی کرد عربستان در سال آینده، دو تن از شخصیت های بارز خود را از دست خواهد داد.

ارائه عملکرد شش ماهه تبصره های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران