طرح حمله پیشدستانه به کره شمالی آماده است

Posted by

ارتش کرۀ شمالی: آمریکا را نابود می‌کنیم

وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که فرماندهان ارتش تمام راهکارهای برخورد با کره شمالی را مورد توجه قرار داده‌اند.

ارتش کرۀ شمالی: آمریکا را نابود می‌کنیم