اقدامات شهراری برای اربعین به شورای پنجم واگذار شد

Posted by

از خاطره‌بازی با زرد قناری تا فیلم جدی جواد عزتی

ناصحی گفت: در شرایطی که فعالیت شورای چهارم شهر تهران رو به اتمام است و در مدیریت جدید نیز تغییر و تحولاتی ایجاد خواهد شد، شورای پنجم در رابطه با اقدمات شهرداری در ایام اربعین برنامه ریزی خواهد کرد.

از خاطره‌بازی با زرد قناری تا فیلم جدی جواد عزتی