بیماری «شیگلوز» را می‌شناسید؟

Posted by

از دستکاری آمار توسط دولت تا چگونگی شهادت 10 مرزبان ایرانی/ پبشخوان سیاسی

شیگلوز عفونت روده‌ای ناشی از گونه‌ای باسیل شیگلا است و گاهی بدون علامت خاصی در بدن فرد ظاهر شود.

از دستکاری آمار توسط دولت تا چگونگی شهادت 10 مرزبان ایرانی/ پبشخوان سیاسی