برای تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیم خواهیم گرفت

Posted by

اسامی بازیکنان جامانده تیم ملی در اردوی دبی

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران به دلیل اینکه میانگین شاخص کیفی هوای امروز تهران به 150 نرسید امروز تشکیل جلسه نخواهد داد.

اسامی بازیکنان جامانده تیم ملی در اردوی دبی