به اندازه توانتان در کار خیر بکوشید

Posted by

اسامی کامل برگزیدگان بخش های مختلف المپیاد قرآنی اعلام شد

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) با ذکر حدیثی از امام علی (ع)به مشارکت در کار خیر به اندازه توان هرکس تاکید می کند.

اسامی کامل برگزیدگان بخش های مختلف المپیاد قرآنی اعلام شد