تصادف شدید 2 قطار مترو تهران در ایستگاه طرشت

Posted by

استقلال با منصوریان در لیگ نایب قهرمان شد

2 قطار مترو تهران در ایستگاه طرشت به شدت با یکدیگر برخورد کردند. بنابر این گزارش شیشه های قطار شکسته و مردم هراسان خود را به بیرون قطار رساندند.

استقلال با منصوریان در لیگ نایب قهرمان شد