درماه رمضان هرگز قلیان نکشید

Posted by

اشتباه منصوریان برای پست مدافع یارگیر مقابل العین

کشیدن قلیان برای بزرگسالان خطرات بسیاری دربر دارد و برای کودکان هم به علت استنشاق دودش مضر است و باید هشدار داد که خطرات کشیدن قلیان در ماه روزه داری بسیار بیشتر از ماه های دیگر است.

اشتباه منصوریان برای پست مدافع یارگیر مقابل العین