برگزاری تور تفریحی در منطقه داعش نشین

Posted by

اشمایکل در دوراهی منچستر و رئال

یک شرکت مسافرتی تصمیم به برگزاری تور تفریحی در منطقه داعش نشین کرد.

اشمایکل در دوراهی منچستر و رئال