نگرانی آمریکا از افزایش نفوذ ایران پس از شکست داعش

Posted by

اظهارات رئیس سازمان لیگ درباره ممنوعیت استعمال دخانیات در ورزشگاه ها

«نزدیکی نیروهای ایران و عراق، چالشی نگران‌کننده بر سر اهداف سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه است».

اظهارات رئیس سازمان لیگ درباره ممنوعیت استعمال دخانیات در ورزشگاه ها