«وارونه» روی صحنه می رود

Posted by

اعتراض ترکیه بابت حمله شیمیایی ادعایی در سوریه

خانه پدری خانواده ای به علت قرار گرفتن در مسیر اتوبان قرار است تخریب شود اما یکی از اعضای خانواده مخالف خراب شدن این خانه توسط نیروهای شهرداری است.

اعتراض ترکیه بابت حمله شیمیایی ادعایی در سوریه