تاثیر بی خوابی بر ذهن و بدن

Posted by

اعتراف آمریکا به کشتن 100 غیر نظامی در موصل

بیخوابی می تواند با توانایی بدن در مقابله با عفونت ها تداخل یابد. تحقیقات نشان می دهد خواب و ساعت درونی بدن موسوم به سیستم شبانه روزی، موجب تنظیم سیستم ایمنی بدن می شود.

اعتراف آمریکا به کشتن 100 غیر نظامی در موصل