مادر شوهر جنایتکار دستگیر شد

Posted by

اعضای بدن جوان زارچی جان ۵ بیمار را
نجات
داد ‌

در پرونده ای که عروس به دست مادر شوهر به کما رفته بود 1 نفر دستگیر شد.

اعضای بدن جوان زارچی جان ۵ بیمار را
نجات
داد ‌