تمدید اعتبارهای آرم های طرح ترافیک 95 تا پایان فروردین ماه

Posted by

افزایش آمار زندانیان مهریه در کشور

سردار مهماندار اظهار کرد: کلیه طرح های ترافیک 95 تا پایان سال 95 معتبر است.

افزایش آمار زندانیان مهریه در کشور