بهترین یاران در کلام پیامبر (ص)

Posted by

افزایش قیمت شیر غیرمجاز است

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

افزایش قیمت شیر غیرمجاز است