سهم 30 درصدی عابران پیاده از متوفیان تصادفات

Posted by

افشاگری دنی آلوز درباره نیمار

برابر آمارهای حاصله امسال 30 درصد متوفیان تصادفات عابران پیاده بوده‌اند و بخش قابل توجهی از متوفیان از ساعت 20 الی 24 فوت کرده‌اند.

افشاگری دنی آلوز درباره نیمار