خلعتبری از گسترش فولاد تبریز جدا می شود؟

Posted by

امن‌ترین شهرهای جهان

سرمربی گسترش فولاد گفت: اگر خلعتبری خواهان جدایی از گسترش فولاد باشد، با هم مذاکره خواهیم کرد.

امن‌ترین شهرهای جهان