برای درمان خواب آلودگی بهار خرمابخورید

Posted by

انفجار در جنوب حمص ۲۵ زخمی برجای گذاشت

کسالت بهاری از دیدگاه پزشکی بیماری محسوب نمی‌شود، بلکه این حالت ناشی از تغییرات بدن به واسطه گذر از فصل زمستان به فصل بهار و تنظیم نبودن ساعت بیولوژیک بدن است.

انفجار در جنوب حمص ۲۵ زخمی برجای گذاشت