بررسی و تدوین برنامه کمیته های 28 گانه اقشار جمنا

Posted by

انفجار شرق کابل را به لرزه درآورد

در این جلسه اعضا درباره فعالیت کمیته های اقشار جبهه و ارزیابی عملکرد آنها و نیز چگونگی ادامه فعالیت کمیته ها بحث و تبادل نظر کردند.

انفجار شرق کابل را به لرزه درآورد