ارسال گزارش تخلفات به قوه‌قضائیه

Posted by

اهمیت سرمه کشیدن و فوائد آن

سخنگوی شورای نگهبان گفت: گزارش بررسی تخلفات انتخابات ریاست جمهوری را به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم.کدخدایی تاکید کرد: طبق نظر اعضای شورای نگهبان مراتب تخلفات ریاست جمهوری را به قوه قضائیه ارسال کردیم.

اهمیت سرمه کشیدن و فوائد آن