فتحعلی اویسی بعد از تصادف

Posted by

اگر قابلیتی ندارید وقت و اموال بیت المال را تلف نکنید

اگر قابلیتی ندارید وقت و اموال بیت المال را تلف نکنید