سکوت تاج در مقابل اعتراض های پرسپولیس!

Posted by

ایران بازیگر هوشمند است و مواجهه با آن مشکل است

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال تاکنون هیچ واکنشی به اعتراض های طاهری و باشگاه پرسپولیس نشان نداده است.

ایران بازیگر هوشمند است و مواجهه با آن مشکل است