ترافیک نیمه سنگین در باندجنوبی آزادراه کرج-قزوین

Posted by

ایران مسیر تجاری مابین ترکیه و قطر

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، از ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی ازاد راه کرج-قزوین خبر داد.

ایران مسیر تجاری مابین ترکیه و قطر