نام كركوك، بوي خون

Posted by

اینجا قشم است؛ مراسم زار که در آن جن‌گیری می‌کنند

پرداختن به كشف پيچيدگي روابط كردهاي عراقي مجالي بسيط مي طلبد و طاقتي وثيق!
 

هر كدام از نام داران كردستان عراق، ميان اتحاد تا نزاع خونين با قدرت هاي موثر بر سرنوشتشان ترددي كرده اند و حتي در كارنامه شان برادركشي هاي بيرحمانه اي نيز ثبت شده كه منكر آن هم نبوده و نيستند. متناسب با بي ثباتي موضع رهبران كرد عراقي، ابهام در جغرافياي كردستان عراق نيز دهه هاست كه بهانه خونريزي مي باشد. 

واقعيت تبار كركوك نشينان را نيز بهتر است در جمله نامعلوم ها گنجاند و گرفتار راستي آزمايي ادعاهاي طرفين نشد با اينحال از اهميت نام «كركوك» نمي توان صرف نظر كرد. 
 

تاكنون غالب كشتارها از كردهاي عراقي با طرح نام كركوك آغاز و توجيه شده است. اينچنين در حافظه مانده كه به ميان آمدن «تعيين تكليف كركوك» در سخن سياستمداران، هشدار آغاز خونريزي است. اخيرا نيز پرچم اقليم كردستان عراق بر ساختمان هاي دولتي كركوك برافراشته شد و موجي از واكنش ها را برانگيخت. حتي وقتي حزب بعث خودمختاري كردها در سه استان شمالي عراق را پذيرفت، ميل سران كردستان عراق به تصرف كركوك امنيت ناشي از پيمان١٩٧٠ را از هم فرو پاشاند و جنگي سرنوشت ساز در منطقه را رقم زد.
 

باز هم طي نسل كشي جنايتكارانه «انفال» بهانه طمع كردستان به كركوك در ميان بود و فارغ از آن تا امروز نيز ميل كردهاي عراقي به مصادره كركوك، خون بسياري از ديگر عراقيان را به جوش مي آورد. ليك دستاورد همه اين خونريزي هاي غمبار براي قوم كرد عراقي هيچ بوده و همچنان اقليم كردستان تحت فرمانروايي خانواده اربابان هميشگي در مرز همان سه استان (سليمانيه، اربيل و دهوك) مذكور در توافق ١٩٧٠ رسميت دارد.
 

امروز نيز با تكرار همان موقعيت حساس نشايد كه در دام ارزيابي حقانيت ادعاي قومگرايان افتاد، اكنون كيفيت اقدامات نيازمند دقت و احتياط است و جانبداري از صلح ارجحيت دارد. متاسفانه بيم آن مي رود كه پافشاري بر تبليغات رفراندوم استقلال همراه با تصرف گام به گام استان هاي جنوبي اقليم كردستان مقدمه نا آرامي هاي جديد شود و جدي شدن احتمال تجزيه عراق كابوسي است كه بايد هر دم گفت كه دور باد!
 

از سويي احزاب كردستان عراق نيز همچنان گرفتار منازعات و رقابت هاي لاينحل داخلي خود هستند و طرح اين ادعاها در موقعيت نا آرام كنوني چندان به خردمندي منتسب نيست. عراق و سوريه و تركيه و ايران و عربستان صريحا مخالف استقلال طلبي كردستان عراق هستند، براستي بايد پرسيد كه تنش افزايي وفق منفعت كدام بازيگر منطقه است و با احتساب هزينه هاي احتمالي چه دستاوردي براي سران بي ثبات كردستان عراق خواهد داشت؟

اینجا قشم است؛ مراسم زار که در آن جن‌گیری می‌کنند